Погода

В Улан-Удэ сегодня до 18 мороза, отмечается Международный день ЛЕГО

Туризм в Бурятии

В Бурятии запускают зимний чартер

Новый год

Минтуризма Бурятии подвело итоги новогодних каникул

Дежурная часть. Происшествия

В Бурятии изъята крупная партия нефрита

Зурхай

Зурхай на 27 января от настоятеля Курумканского дацана

Парламентское обозрение

Депутат Хурала Бурятии Татьяна Мантатова: «Сенаторы поддерживают нас в вопросах социальной политики»

Образование | Главное

Гүрэнэй үндэһэн түсэлнүүд хүүгэдтэ: Буряад Уласта “Точки роста” болон кванториумууд нээгдэнэ

Образование 5 Декабря 2021 г., 09:06

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Буряад Уласай һурагшадай болбосоролой оршон эрид ондоо болоно. Һургуулиин юрын хэшээлнүүдтэ орохонь ехэ гүнзэгы болоо. Харин гол шухалань гэхэдэ, хүүгэдтэ өөһэдтэнь һонирхолтой, ойлгомжотой болоо. Һурагшад хаана ба яажа нэмэлтэ болбосорол абажа байһан тухай  - энэ манай материал соо үгтэнэ.

Эрдэм ухаанайколлаборациин (хамтаран ажаллаха)байшан кванториум, «IT-cube» - эдэ бүгэдэ хэн нэгэнэй шэхэндэ дуулдахадаа, хари хэлэнэй хүндэ ойлгосогүй үгэнүүд лэ гэжэ һанагдаха байха. Зүгөөр “Болбосорол” гэһэн гүрэнэй үндэһэн түсэлэй аша туһаар Буряад Уласай һурагшадай ажабайдалда бата бүхөөр лэ иимэ үгэнүүд нэбтэрэн орожо байна. Тиин, Улаан-Үдэдэ Буряадай уласай үндэһэн 1 дүгээр лицей-интернадай дэргэдэ байгша оной сентябрь соо хүүгэдэй анха түрүүшын технопарк «Кванториум» нээгдээ һэн гэжэ һануулая. Эндэ мүнөө үеын тоног түхеэрэмжэнүүд, хэрэглэхэ материалнууд ба һуралсалай болон хүмүүжүүлгын хэрэгсэлнүүдбии болоо юм.

Ехэ заһабарилга хэгдэһэн уужам һаруул танхимууд соо «Физика», «Хими», «Биологи», «Технологи» гэһэн предмедүүдээр, мүн баһа эрдэм ухаанай болон техникын шэглэлэй нэмэлтэ һуралсалай хэшээлнүүдтэһурагшад ороно.

- Хүүгэд түрэл һургуули соогоо мүнөөнэй инновационно тоног түхеэрэмжэнүүдые хэрэглэжэ һурадаг болоо. Һурагшад шэнэ технологинуудтай танилсаха аргатай болоо бшуу. Энэнь ехэл һайшаалтай юм, мүнөөнэй хүүгэдтэ түрүү технологи харуулжа үгэхэнь ехэ шухала, - гэжэ 1 дүгээр лицей–интернадай захирал Булат Шойнжонов хэлэнэ.

Һургуулида хүүгэдэй технопаркнууд нээгдэхэдээ, үхибүүнэй мэргэжэл шэлэхэдэ, элдэб урилдаан олимпиадануудта бэлдэхэдэ, өөрынгөө талаан бэлигые хүгжөөхэдэ ехэ хэрэгтэй байна. Буряад Уласта һургуулиин «Кванториум» байгуулга болбол “Мүнөөнэй һургуули” гэһэн федеральна үндэһэн түсэлэй һайгаар бии болоо. Энээндэ 21 сая түхэриг һомологдоо.

Энэ жэл Улаан-Үдэ хотын 4 дүгээр һургуулиин юһэдэхи ангиин һурагшадүшөө нэгэ һонирхойлтой нэмэлтэ болбосорол абаха аргатай болоо. Тэндэ Эрдэм ухаанай коллаборациин байшан нээгдээ. Хүүгэд “Своя игра” гэһэн интерактивна наада наадана, «Робототехника болон IT», «XXI дугаар зуун жэлэй биологи”ба «3Д программировани болон прототипировани» гэһэн шэглэлнүүдээр мастер-һургалтанууд үнгэргэгдэнэ.

- Билогиин танхим соо микроскопуудаар хүдэлнэбди, Үдэ голой уһанай дээжэ абажа шэнжэлээбди, хорхой шумуулые бүри дүтэхэнһөө хараабди. “Хайтек” танхим соо электрон механизмуудай схемэ хэжэ һураабди, 3D принтерэй болон лазерна граверай ажалтай танил болообди, - гэжэ юһэдэхи ангиин һурагшад хөөрэнэ.

Жэл бүри Эрдэм ухаанай коллаборациин байшанда 400 хүүгэд оньһото мэдээсэлэй, технологиин, робототехникын, биологиин болон анагааха ухаанай клеточно технологиин талаар һайн мэдэсэ түлбэригүй абаха аргатай юм. Эндэ 5-һаа 11 анги хүрэтэр һурагшад, дунда мэргэжэлэй болбосоролой эмхи зургаануудай һурагшад һураха боломжотой.

- Иимэ түбүүдэй нээлтэ хүүгэдтэ шэнэ ухаа бүрилдүүлхэ зорилготой. Хүүгэдэй ухаан хүгжэжэ, өөһэдтөө хэрэгтэй мэдээсэл абажа һурана, - гэжэ болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай үүргэ гүйсэдхэгшэ Валерий Поздняков тайлбарилна.

Гүрэнэй үндэһэн түсэл болбол элдэб шэглэлээр болон түхэлөөр нэмэлтэ болбосоролой сүлжээ үргэн болгоходо туһа болоно. Тэдэнэй нэгэниинь гэхэдэ, 2020 онһоо Буряад Уласта “Точки роста” гэһэн түбүүд нээгдэнэ. Энэ жэл шэнэ “Точко” Сэлэнгын аймагай Юрөөгэй дунда һургуулида бии болоо. Тиимэ түбүүд болбосоролой инфраструктура хүгжөөнэ, тэрэ тоодо һургуули тоногжуулна: «Физика», «Биологи», «Хими» үзэхэдэ түхеэрэмжэнүүдтэй болгоно, робототехникэ, механика, мехатроника, программировани, техническэ болон естественно-эрдэм ухаанай шэглэлээр нэмэлтэ болбосоролой хүтэлбэринүүдые бэелүүлжэ шадаха болгоно. 2021 оной эсэс болотор Сэлэнгэ аймагта үшөө 3 “Точки роста” - Ацуулын һургуулида, Харганаагай һургуулида болон  6 дугаар һургуулиданээгдэхэ.

Естественно-научнаболон технологическашэглэлэй «Точка роста»гэһэн шэнэ түб Бэшүүрэй аймагай Охин-Булагай һургуулиин дэргэдэ нээгдээ.

- Энэ түбтэ манай һурагшад ехэ юумэндэ һурана: һургуулиһаа гарангүй байгаад лэ  мүнөөнэй шэнэ техникэтэй хүдэлнэ, лабораторно шэнжэлгэнүүдые хэнэ, супер рободуудые суглуулна, шатар наадана, - гэжэ һургуулиин захирал Евгения Иванова хөөрэнэ.

2021 ондо “Точка роста” гээн түбүүд Бэшүүрэй №1, №2, №4, №5, Хэрээтын, Новосретинскын, Поселиин болон Шэбэртын һургуулинуудта нээгдэхээр түсэблэгдэнэ.

2021 ондо 95 “Точка роста” түбүүд нээгдэхэ юм. Харин 2022 оной һүүл болотор Буряад Уласта  долоон IT-кубууд бүрин тоногжуулагдаха.

«IT-cube» гэһэн хүүгэдэй цифровой болбосоролой түбүүд “Цифровой болбосоролой оршон» гэһэн федеральна түсэл бэелүүлхэ хүреэндэ байгуулагдана. Нэгэ «IT-cube» байгуулха хэрэгтэ 12 сая түхэриг һомологдоно. Тон түрүүшын тиимэ түб 2020 ондо Гусиноозерск хотодо “Сэлэнгэ” гэһэн ЦДО-гой дэргэдэ нээгдэһэн байна. Мүнөө дээрээ тэрэ һуралсалай түбтэ 1000 хүүгэд элдэб шэглэлээр һурана. IT-кубууд һаяын сагта Захааминай, Загарайн, Хориин, Зэдын болон Мухар-Шэбэрэй аймагуудта байгуулагдаха. Энэ хэрэгтэ федеральна бюджедһөө юрэнхы дээрээ 115,8 сая түхэриг шэглүүлэгдэхэ юм.    

Заметили опечатку? Выделите ошибку и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться
Поделиться
Отправить
Поделиться

Версия для печати

Комментарии к новости

В связи с ужесточением требований, связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую сеть и оставить там свой комментарий на личной странице. Сбор персональных данных на этом сайте не осуществляется.

Другие новости

27 Января 2022 г.

Студенты–связисты Бурятии получили именные стипендии

Студенты–связисты Бурятии получили именные стипендии

27 Января 2022 г.

В Бурятии на восстановление учреждений СПО необходимо почти 3 миллиарда

В Бурятии на восстановление учреждений СПО необходимо почти 3 миллиарда

24 Января 2022 г.

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию с закрытием садика «Боровичок»

В мэрии Улан-Удэ прокомментировали ситуацию с закрытием садика «Боровичок»

24 Января 2022 г.

В Улан-Удэ все школы закрылись сегодня на дистант

В Улан-Удэ все школы закрылись сегодня на дистант

23 Января 2022 г.

В Улан-Удэ обновили список школ, переходящих на дистанционку

В Улан-Удэ обновили список школ, переходящих на дистант

Лента новостей
28.01.2022

05:54 Погода

В Улан-Удэ сегодня до 18 мороза, отмечается Международный день ЛЕГО

27.01.2022

21:29 Город

В Улан-Удэ не осталось свободных земельных участков с инфраструктурой для многодетных семей

20:35 Политика и власть

Экс-депутату Горсовета Улан-Удэ запретили уйти по собственному желанию

20:00 Город

В Улан-Удэ рассказали, какие проекты будут реализованы в этом году по «Народному бюджету»

19:40 Экономика, бизнес

В районной больнице Бурятии незаконно эксплуатировали акушерку

19:08 Экономика, бизнес

43 тысячи рублей, в среднем, получает каждый житель Бурятии

18:30 Город

В Улан-Удэ продолжают составлять протоколы на пассажиров без масок

18:15 Образование

Студенты–связисты Бурятии получили именные стипендии

18:00 Общество

В Бурятии назвали самые популярные районы по программе «Дальневосточный гектар»

17:45 Образование

В Бурятии на восстановление учреждений СПО необходимо почти 3 миллиарда

17:30 Экономика, бизнес

«Сибирский цемент» подвел производственные итоги 2021 года

17:18 Город

В Улан-Удэ «Водоканал» заткнул должникам канализацию

17:04 Происшествия

В Улан-Удэ братья угнали у родственника машину и поехали таксовать

17:00 Политика и власть

В Бурятии в «ковидное время» на поддержку бизнеса направили 17 миллиардов рублей

16:52 Происшествия

Следком Бурятии выясняет причины смерти 1,5-годовалой девочки

16:45 Здравоохранение

Алексей Цыденов попросил у Совфеда помочь построить несколько объектов здравоохранения

16:44 Общество

Начальник ветеринарии Бурятии о фуре с якутскими собака: «Будем пресекать»

16:30 Погода

По Бурятии ночью до 42 мороза

16:30 Общество

Жители Бурятии чаще берут с собой в поездку на поезде собак и кошек

16:20 Экономика, бизнес

Китай закрыт, своего не хватает: В Совфеде обсудили обеспеченность Бурятии овощами

16:01 Политика и власть

Глава Бурятии рассказал Валентине Матвиенко о результатах с предыдущих Дней Бурятии в Совфеде

15:45 Экономика, бизнес

Более 1,5 тысяч договоров заключено Центрами продажи услуг ВСЖД в 2021 году

15:15 Экономика, бизнес

МТС запустила «Цифровой водоканал»

15:13 Политика и власть

Без помощи федерального центра Бурятия не сможет нормализовать проблему теплоснабжения, считает Цыденов

14:59 Происшествия

В Бурятии выезд на лед Байкала все еще опасен

14:38 Экономика, бизнес

Продукцию из добытого ЗГРП сырья представили на выставке в Москве

14:26 Здравоохранение

Что делать, если у ребёнка появились симптомы коронавируса, рассказал Минздрав

14:24 Эко-Новости

Для ликвидации свалок и создания инфраструктуры по ТКО вблизи Байкала требуется 7,4 миллиардов

14:18 Город

Субсидии на электроэнергию для перехода на электроотопление в частных домах обсудили в Совете Федерации

14:00 Город

Валентина Матвиенко предложила всем вместе заняться центром Улан-Удэ«« Январь 2022 »»
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 
 
 
 
 
29
30
31
 
 
 
 
 
 
пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ Orphus